What is Galvanizing

Design for galvanized 

(รอข้อมูล)

HOT DIP GALVANIZE PROCESS

ขั้นตอนการทำงานของเรา

ขั้นตอนที่ 1

ตรวจรับชิ้นงาน

ขั้นตอนที่ 2

การเตรียมงาน

แขวนชิ้นงาน เตรียมผิวชิ้นงาน อบแห้งชิ้นงาน

ขั้นตอนที่ 3

การชุบสังกะสีแบบจุ่มร้อน

ขั้นตอนที่ 4

ตรวจสอบคุณภาพชิ้นงาน

ขั้นตอนที่ 5

การเจียรแต่งและแพ็คกิ้ง

INSPECTION

(รอข้อมูล)