Ugsteel

1. จำหน่ายเหล็กรูปพรรณสำเร็จรูป UG STEEL

บริษัทฯ มีบริการจำหน่ายเหล็กรูปพรรณ และ จำหน่ายเหล็กรูปพรรณพร้อมชุบกัลวาไนซ์ ทุกประเภท เหล็กเชื่อมประกอบตามแบบฯเพื่อตอบสนองความต้องการลูกค้าที่ต้องใช้งานแบบเร่งด่วน สะดวกสบาย และง่ายต่อการใช้งาน